!
Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Aktualności

News zdjęcie id 637

Ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

20.10.2020

Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Moskorzew, w drodze uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. stanowiącej akt prawa miejscowego, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zgodnie z art. 6k ust 4a, zastosowana ulga musi być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych.

W związku z tym wysokość ulgi wynosi 1,00 zł od osoby na miesiąc.

Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 17,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują
w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Gminy lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu Gminy: http://bip.moskorzew.pl/index.php?id=255

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym została złożona deklaracja.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika lub nie kompostuje w nim odpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny”.

Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 z późn. zm.).

Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów.

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.