!
Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Aktualności

News zdjęcie id 214

"Stop pożarom traw" - kampania społeczna

24.04.2018

Już  od  wielu  lat  przełom  zimy,  wiosny  oraz  przedwiośnie  to  okresy,  w  których  wyraźnie  wzrasta  liczba  pożarów  łąk  i  nieużytków.  Wiele  osób  wypala  trawy  i  nieużytki  rolne,  tłumacząc  swoje  postępowanie  chęcią  użyźniania  gleby.  Od  pokoleń  wśród  wielu  ludzi  panuje  bowiem  przekonanie,  że  spalenie  trawy  spowoduje  szybszy  i  bujniejszy  jej  odrost,  a  tym  samym  przyniesie  korzyści  ekonomiczne.  Jest  to  jednak  całkowicie  błędne  myślenie.  Rzeczywistość  wskazuje,  że  wypalanie  traw  prowadzi  do  nieodwracalnych,  niekorzystnych  zmian  w  środowisku  naturalnym  –  ziemia  wyjaławia  się,  zahamowany  zostaje  bardzo  pożyteczny,  naturalny  rozkład  resztek  roślinnych  oraz  asymilacja  azotu  z  powietrza.  Do  atmosfery  przedostaje  się  szereg  związków  chemicznych  będących  truciznami  zarówno  dla  ludzi  jak  i  zwierząt.  Wypalanie  traw  jest  również  przyczyną  wielu  pożarów,  które  niejednokrotnie  prowadzą  niestety  także  do  wypadków  śmiertelnych.  Rocznie  w  tego  rodzaju  zdarzeniach  śmierćponosi  kilkanaście  osób.    Obszary  zeszłorocznej  wysuszonej  roślinności,  która  ze  względu  na  występujące  w  tym  czasie  okresy  wegetacji  stanowi  doskonałe  podłoże  palne,  co  w  zestawieniu  z  dużą  aktywnością  czynnika  ludzkiego  w  tym  sektorze,  skutkuje  gwałtownym  wzrostem  pożarów.  Za  ponad  94%  przyczyn  ich  powstania  odpowiedzialny  jest  człowiek.  Trzeba  pamiętać,  że  po  zimie  trawy  są  wysuszone  i  paląsię  bardzo  szybko.  W  rozprzestrzenianiu  sięognia  pomaga  także  wiatr.  Osoby,  które  wbrew  logice  decydująsię  na  wypalanie  traw,  przekonane  sąże  w  pełni  kontrolują  sytuację  i  w  razie  potrzeby,  w  porę  zareagują.  Niestety  myląsię  i  czasami  kończy  się  to  tragedią.  W  przypadku  gwałtownej  zmiany  jego  kierunku,  pożary  bardzo  często  wymykająsięspod  kontroli  i  przenoszą  na  pobliskie  lasy  i  zabudowania.  Niejednokrotnie  w  takich  pożarach  ludzie  tracą  dobytek  całego  życia.  Występuje  również  bezpośrednie  zagrożenie  dla  zdrowia  i  życia  ludzi.  Co  roku  w  pożarach  wywołanych  wypalaniem  traw  giną  ludzie,  w  tym  podpalacze,  przypadkowe  osoby  oraz  strażacy!!!  Ci,  którzy  mimo  wszystko  chcą  ryzykować,  muszą  również  liczyćsię  z  konsekwencjami.  O  tym,  że  postępowanie  takie  jest  niedozwolone  mówi m.in. ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  142  z  późn.  zm.),  art.  124.  „Zabrania  się  wypalania  łąk,  pastwisk,  nieużytków,  rowów,  pasów  przydrożnych,  szlaków  kolejowych  oraz  trzcinowisk  i  szuwarów”.  Art.  131  pkt.  12:  „Kto  (...)  wypala  łąki,  pastwiska,  nieużytki,  rowy,  pasy  przydrożne,  szlaki  kolejowe,  trzcinowiska  lub  szuwary...–  podlega  karze  aresztu  albo  grzywny”.  Art.  30  ust.  3  ustawy  z  dnia  28  września  1991  r.  o  lasach  (Dz.  U.  z  2017  r.  Nr  12,  poz.  59  z  późn.  zm.);  „w  lasach  oraz  na  terenach  śródleśnych,  jak  również  w  odległości  do  100  m  od  granicy  lasu,  zabrania  się  działań  i  czynności  mogących  wywołać  niebezpieczeństwo,  a  w  szczególności:  1.  rozniecenia  ognia  poza  miejscami  wyznaczonymi  do  tego  celu  przez  właściciela  lasu  lub  nadleśniczego,  korzystania  z  otwartego  płomienia,  wypalania  wierzchniej  warstwy  gleby  i  pozostałości  roślinnych”.  

Za  wykroczenia  tego  typu  grożą  surowe  sankcje:  Art.  82  ustawy  z  dnia  20  maja  1971r.  Kodeksu  wykroczeń  (Dz.  U.  z  2018  r,  poz.  618  z  późn.  zm.)  –  kara  aresztu,  nagany  lub  grzywny,  której  wysokośćw  myśl  art.  24,  §  1  może  wynosić  od  20  do  5000  zł.  Art.  163.  §  1  ustawy  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  Kodeks  karny  (Dz.  U.  z  2017r.  poz.  2204  z  późn.  zm.)  stanowi:  „Kto  sprowadza  zdarzenie,  które  zagraża  życiu  lub  zdrowiu  wielu  osób  albo  mieniu  w  wielkich  rozmiarach,  mające  postaćpożaru,  podlega  karze  pozbawienia  wolności  od  roku  do  lat  10”.  W  ślad  za  Agencją  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  należy  stwierdzić,  że  wypalanie  traw  jest  środowiskowo  szkodliwe,  ale  także  surowo  zabronione.  Za  wypalanie  traw  grożą,  oprócz  kar  nakładanych  np.  przez  policję,  czy  prokuraturę  także  dotkliwe  kary  finansowe  nakładane  przez  Agencjęw  postaci  zmniejszenia  od  5  do  25%,  a  w  skrajnych  przypadkach  nawet  odebrania,  należnej  wysokości  wszystkich  rodzajów  dopłat  bezpośrednich  za  dany  rok.    Podczas  intensywnego  prowadzenia  prac  rolnych  na  polach,  także  może  dojść  do  pożarów  wskutek  nieostrożności  osób  wykonujących  te  prace  lub  niesprawnego  sprzętu  technicznego.  Pożary  nieużytków,  z  uwagi  na  ich  charakter  i  zazwyczaj  duże  rozmiary,  angażują  znaczną  liczbęsiłi  środków  straży  pożarnych.  Każda  interwencja  to  poważny  wydatek  finansowy.  Strażacy  zaangażowani  w  akcję  gaszenia  pożarów  traw,  łąk  i  nieużytków,  w  tym  samym  czasie  mogąbyć  potrzebni  do  ratowania  życia  i  mienia  ludzkiego  w  innym  miejscu.  Może  się  zdarzyć,  że  przez  lekkomyślność  ludzi  nie  dojadą  z  pomocą  na  czas  tam,  gdzie  będą  naprawdę  potrzebni.  Pożary  traw  powodują  również  spustoszenie  dla  flory  i  fauny.  Niszczone  są  miejsca  lęgowe  wielu  gatunków  gnieżdżących  się  na  ziemi  i  w  krzewach.  Paląsię  również  gniazda  już  zasiedlone,  a  zatem  z  jajeczkami  lub  pisklętami  (np.  tak  lubianych  przez  nas  wszystkich  skowronków).  Dym  uniemożliwia  pszczołom  i  trzmielom  oblatywanie  łąk.  Owady  giną  w  płomieniach,  co  powoduje  zmniejszenie  liczby  zapylonych  kwiatów,  a  w  konsekwencji  obniżenie  plonów  roślin.    Giną  zwierzęta  domowe,  które  przypadkowo  znajdąsię  w  zasięgu  pożaru  (tracą  orientację  w  dymie,  ulegają  zaczadzeniu).  Dotyczy  to  równieżdużych  zwierząt  leśnych,  takich  jak  sarny,  jelenie  czy  dziki.  Płomienie  niszczą  miejsca  bytowania  zwierzyny  łownej, m.in. bażantów,  kuropatw,  zajęcy,  a  nawet  saren.  W  płomieniach  lub  na  skutek  podwyższonej  temperatury  ginie  wiele  pożytecznych  zwierząt  kręgowych:  płazy  (żaby,  ropuchy,  jaszczurki),  ssaki  (krety  ryjówki,  jeże,  zające,  lisy,  borsuki,  kuny,  nornice,  badylarki,  ryjówki  i  inne  drobne  gryzonie).  Przy  wypalaniu  ginąmrówki.  Jedna  ich  kolonia  może  zniszczyć  do  4  milionów  szkodliwych  owadów rocznie.  Mrówki  zjadając  resztki  roślinne  i  zwierzęce  ułatwiają  rozkład  masy  organicznej  oraz  wzbogacają  warstwępróchnicy,  „przewietrzają”  glebę.  Podobnymi  sprzymierzeńcami  w  walce  ze  szkodnikami  są  biedronki,  zjadające  mszyce.    Ogień  uśmierca  wiele  pożytecznych  zwierząt  bezkręgowych, m.in. dżdżownice  (które  mają  pozytywny  wpływ  na  strukturę  gleby  i  jej  właściwości),  pająki,  wije,  owady  (drapieżne  i  pasożytnicze).  Pożary  traw  niszczą  rodzimą  faunę  i  florę. 

Kampania społeczna - "STOP POŻAROM TRAW": http://www.stoppozaromtraw.pl

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.