!
Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Aktualności

News zdjęcie id 1128

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

02.01.2023

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                             i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy Moskorzew zawiadamia, że uchwałą Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odpady gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  uchwałą Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

Od dnia 1 Stycznia 2023 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na nieruchomościach zamieszkałych na których właściciele nie kompostują bioodpadów w kompostowniku przydomowym (odpady zbierane w sposób selektywny) na terenie Gminy Moskorzew wynosi:

21,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, na których właściciele kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym wynosi 1,00 zł od jednego mieszkańca.

Wobec powyższego od dnia 1 Stycznia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na których właściciele kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym (odpady zbierane w sposób selektywny) na terenie Gminy Moskorzew wynosi:

20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki miesięcznej za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, tj.

42,00 zł od osoby.

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn aktualnej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji złożonej do Wójta Gminy Moskorzew.                                     

Właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, jeżeli nie nastąpiła zmiana ilości osób lub zmiana sposobu postępowania z bioodpadami.

Mieszkańcy otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),  zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

II. DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczona od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 190,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Podwyższona roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczona od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 380,00 zł - co stanowi dwukrotność stawki określonej powyżej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku  zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do dnia 15 listopada danego roku.

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),  zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.