!
Obowiązek dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 31 stycznia 2022 r. <i>[04.01.2022 r.]</i> - Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Obowiązek dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 31 stycznia 2022 r. [04.01.2022 r.]

Przypominamy, iż od 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w wyniku, której jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc również OSP.

            Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr osób, które sprawują kontrolę nad określonymi podmiotami gospodarczymi.

            Beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna, która:

- sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub

- w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

            Powyższe wskazuje, iż przy ustalaniu osób, które są beneficjentami rzeczywistymi w OSP pod uwagę należy wziąć przede wszystkim osoby, które są członkami zarządu. Powinno się także przeanalizować zakres uprawnień jakie przyznaje statut danej OSP np. członkom komisji rewizyjnej jako organu nadzorczego.

            Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dwie grupy danych:

 • dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:
  • nazwa (firma)
  • forma organizacyjna (na przykład spółka komandytowo-akcyjna)
  • siedziba
  • numer w KRS
  • numer NIP
 • dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • państwo zamieszkania
  • numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL
  • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.

Zgłoszenie po uzupełnieniu podpisuje się, zgodnie z reprezentacją, profilem zaufanym.

            Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r.

            Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru lub zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą pieniężną do 1 mln zł.

               Nowe podmioty gospodarcze muszą się zgłosić do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS.  W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu, dane zgłoszone do CRBR należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w KRS, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

            Rejestracja w CRBR nie jest jedynym obowiązkiem wynikającym z ustawy, należy także wprowadzić w organizacji wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z art. 50 ust . 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pomocne w tym temacie mogą być także artykuły:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-obowiazku-dokonania-zgloszenia-przez-osp-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.