!
Referaty - Urząd Gminy Moskorzew - Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Referaty

Nazwa referatu Pracownicy Funkcja Telefon Numer pokóju Zadania referatu
REFERAT FINANSOWY Justyna Frankiewicz Skarbnik Gminy (34) 3542003 wew.26 18
 • opracowanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją
 • sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat oraz egzekucja należności podatkowych
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
Małgorzata Kozłowska Zastępca Skarbnika Gminy (34) 3542002 19
Marzena Kot Referent ds. księgowości budżetowej (34) 3542002 19
Małgorzata Kuleta Młodszy Referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych (34) 3542003 wew. 31
Ilona Selega Referent ds. rozliczeń finansowych (34) 3542003 wew. 31
Anna Bugajska Inspektor ds. księgowości budżetowej (34) 3542003 wew. 34
URZĄD STANU CYWILNEGO Monika Bryła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (34) 3542003 wew. 27 11
 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja zgonów
 • rejestracja małżeństw
 • wydawanie dowodów
 • ewidencja działalności gospodarczej
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Danuta Pawlik Referent ds. obywatelskich, obronnych, OC i p.poż. (34) 3542003 wew. 28 15
 • ewidencja ludności
 • prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
 • współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Karolina Kuśmierska Młodszy referent do spraw obywatelskich i dowodów osobistych (34) 3542003 wew. 28 15
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Paulina Wojewoda Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych (34) 3542003 wew. 32 13
 • prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego.
 • prowadzenie gospodarki gruntami komunalnymi w zakresie komunalizacji mienia, ewidencji, obrotu, podziału, wywłaszczeń na rzecz gminy
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką, spółkami wodnymi, sprawy kultury fizycznej, kultury i sztuki
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń i nakładanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia
 • sprawy dotyczące gospodarki odpadami
 • utrzymania porządku w gminie
 • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie spraw zaopatrzenia wodnego i w energię elektryczną
Halina Michalczyk Młodszy Referent ds gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym (34) 3542003 wew. 29 16
Paulina Dudek Referent ds. budownictwa i planowania przestrzennego (34) 3542003 wew. 29 16
Grzegorz Klimek Inspektor ds. dróg lokalnych i gospodarki komunalnej (34) 3542003 wew. 29 16
Edyta Kusaj Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarowania mieniem gminnym (34) 3542003 wew. 24 21
SAMODZIELNE STANOWISKO DS.
OBSŁUGI ORGANÓW GMINY I OŚWIATY
Iwona Ptaszek Inspektor ds. obsługi organów gminy i oświaty (34) 3542003 wew. 24 21
 • obsługa organów gminy
 • prowadzenie spraw związanych z oświatą
KADRY Ewa Nowak Kadrowa (34) 3542003 9
 • sprawy kadrowe pracowników
REFERAT ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY Krystian Wójcik Informatyk (34) 3542003 wew. 32 13

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.