!
Budowa geologiczna i kopaliny - Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Budowa geologiczna i kopaliny

Pod względem geologicznym gmina zajmuje centralną część podłużnego zagłębienia zwanego Niecką Miechowską, wypełnionego osadami kredy miąższości do ok. 2000m. 

W podłożu Niecki Miechowskiej występują utwory jury, triasu i paleozoiku.

Najstarszymi utworami paleozoiku napotkanymi na południowy wschód od Chlewskiej Woli są piaskowce i wapienie ordowiku. Na nich zalegają łupki ilaste syluru, piaskowce, kwarcyty, mułowce i wapienie dewonu oraz wapienie, mułowce, zlepieńce i dolomity permu. 

Powyżej wymienionych utworów zalega kilkusetmetrowej miąższości seria osadów triasu (dolomity, mułowce, iłowce), a jeszcze wyżej utwory jury (piaskowce, iłowce, mułowce i wapienie). 

Na utworach jury zalegają piaskowce kredy dolnej i odsłaniające się miejscami na powierzchni osady kredy górnej reprezentowane przez piaskowce, wapienie margliste i margle oraz piaskowce wapniste z wkładkami margli piaszczystych, wapienie piaszczyste i opoki. 

Wychodnie osadów kredy górnej znajdują się głównie w zachodniej, południowej i wschodniej części gminy.

Bezpośrednio na kredzie zalegają utwory czwartorzędu reprezentowanego przez piaski różnoziarniste miejscami przewiane w wydmy oraz gliny zwałowe w przypadku czwartorzędu starszego oraz piaski, mady i torfy charakterystyczne dla czwartorzędu młodszego. Gliny zwałowe zajmują niewielkie płaty rozlokowane w różnych częściach gminy.

   

Na terenie gminy brak jest udokumentowanych i zbilansowanych surowców mineralnych. 

Surowcami mineralnymi, które mogą stanowić potencjalnie przedmiot zainteresowania gospodarczego mogą być występujące na terenie gminy skały krzemionkowe luźne, skały węglanowe, skały ilaste i torfy.

Skały krzemionkowe luźne w postaci piasków eolicznych oraz piasków akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej zajmują znaczną część powierzchni gminy.

Występujące w postaci wydm piaski w Dąbrówce – Zagórze, w okolicach Tarnawej Góry i Chlewskiej Woli mogą mieć znaczenie lokalne przy wykorzystaniu w budownictwie miejscowej ludności.

Do chwili obecnej brak jest udokumentowanych złóż piasku.

Istniejące odkrywki piasków grupują się w rejonie Chlewic, Chlewskiej Woli i Tarnawej Góry.

Ogółem zinwentaryzowano 20 punktów eksploatacji, z których większość jest eksploatowana okresowo i w małych ilościach przez właścicieli działek. 

Skały węglanowe występują płytko głównie w zachodniej, południowej i wschodniej części gminy w rejonach Mękarzów – Tarnawa Góra, Moskorzew – Chebdzie i Chlewska Wola – Chlewice. Skały te nie były dotychczas przedmiotem zainteresowania przemysłu, a to głównie z uwagi na wyniki badań fizyko – chemicznych utworów kredy m.in. z okolic Moskorzewa wykazujące słabą przydatność tego surowca do produkcji cementu i elementów płytowych.

Dawniej sporadycznie eksploatowano kamień do budowy domów i dróg.

Surowiec do produkcji ceramiki budowlanej stanowią gliny piaszczyste zawierające widoczne ziarna i okruchy kwarcu, granitów, piaskowców i margli. Możliwość wykorzystania zlokalizowanych w okolicach Chlewic glin zwałowych potwierdza opinia Zakładu Usług Geologicznych i Technologicznych w Kielcach z 1969 r.

Podjęte próby eksploatacji tego surowca zostały zaniechane z uwagi na brak urządzeń do wypalania. 

Torfowiska występują głównie w północnej i zachodniej części gminy. Złoża te, zidentyfikowane w dokumentacji torfowisk „Doliny rzeki Białej” i dokumentacji torfowisk „Doliny rzeki Pilicy” nie występują w bilansie zasobów. 

   

Obszar gminy leży w dorzeczu dwóch rzek: zachodnia niewielka część gminy w dorzeczu rzeki Pilicy i pozostała przeważająca część gminy w dorzeczu rzeki Białej Nidy. Obie rzeki są lewymi dopływami Wisły. Teren gminy odwadniany jest za pośrednictwem cieków stanowiących dopływy do wymienionych rzek z których największe to Kwilinka i bezimienny wypływający spod Tarnawej Góry dopływ Pilicy. 

   

Stan czystości źródłowego odcinka Nidy w klasyfikacji fizyko – chemicznej odpowiada klasie III. Korzystniejsze wyniki odnotowano w ocenie bakteriologicznej (II klasa). Zanieczyszczenie wód wyrażone wzrostem stężenia zawiesiny, azotynów i miana Coli pochodzi głównie ze spływów powierzchniowych.

Uzupełnieniem układu strug i strumieni jest szereg drobnych oczek wodnych oraz stawów rybnych w dolinie rzeki Białej Nidy i rzeki Kwilinki.

   

Według mapy hydrologicznej Polski obszar gminy należy do regionu nidziańskiego. Głównie użytkowe poziomy wodonośne występują w skałach mezozoicznych.

 Źródłem zaopatrzenie w wodę jest przede wszystkim poziom związany z utworami kredy górnej. Poziom uzupełniający stanowią piaszczyste i żwirowe czwartorzędowe warstwy wodonośne. 

   

Podstawowy poziom szczelinowy występujący przeważnie na głębokości do 20m, związany z utworami kredy górnej umożliwia uzyskanie wydajności do kilkudziesięciu m3/h i spełnia kryteria Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). 

   

Przeważający obszar gminy leży ponad zbiornikiem GZWP – Niecka Miechowska SE, a niewielki fragment w rejonie Tarnawej Góry w granicach zbiornika GZWP – Niecka Miechowska NW.

   

W gminie przebiegają dwie ważne granice obszarów wymagających szczególnej ochrony, właściwego zagospodarowania przestrzennego i antropogennego użytkowania przestrzeni przyrodniczej.

W skali gminy, a także rejonu są to:

  •     strefa wododziałowa i ochrony zlewni Białej Nidy, które chronią: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; z cytowanych unormowań wynika, że najodpowiedniejszym byłoby użytkowanie leśne i częściowo rolnicze („nakładają” się tu także obszary chronionych wysokiej jakości gleb),
  •    obszary ochrony zasobów wód podziemnych, w oparciu o cytowane wyżej akty prawne, wyznaczają ograniczenia użytkowania terenu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (zrzutu ścieków do wód i ziemi), chemizacji rolnictwa, komunikacji i związanych z nią zanieczyszczeń, sposobu nawożenia gleb (ograniczenia gnojowicowania), bezściołowych form hodowlanych, gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, eksploatacji surowców naturalnych.

 

 

 

Gospodarka rybacka, retencja powierzchniowa i ochrona wód podziemnych wymaga pilnego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy stanu jakościowego wód powierzchniowych (kanalizacja, oczyszczanie ścieków). Eksploatacja zbiornika wód podziemnych może być prowadzona jedynie na potrzeby bytowe ludności.

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.